Bred budgetaftale i Rødovre

Styrket velfærd, grønnere Rødovre og langsigtede investeringer. Det er overskriften på den budgetaftale som hele kommunalbestyrelsen netop har indgået for næste år.

Det har været et virkelig godt forhandlingsforløb med alle partier i kommunalbestyrelsen. Alle har vist stor forhandlingsvilje.

Budgettet står i skyggen af corona og derfor styrker vi kommunens kassebeholdning i 2021 med 28,5 mio. kr. Det er vigtigt, at vi har noget at stå imod med i det kommende år.

Den nære velfærd står øverst på Socialdemokratiets dagsorden

Rødovre er en stærk velfærdskommune og for Socialdemokratiet har vi under forhandlingerne lagt stor vægt på at styrke den nære velfærd i Rødovre yderligere.

Budgettet er på næsten 3 mia. kr. og der er lagt mange ekstra penge ind, så vi kan fastholde vores høje service til børnene, de unge og til vores ældre. Rødovre er på fjerde år i træk en af de kommuner, der har den højeste befolkningsvækst i landet. Det er vigtigt for os, at Rødovre bliver ved med at være en stærk velfærdskommune, selvom vi bliver flere borgere. Så pengene følger med. Med budgetaftalen har vi lagt over 30 mio. kr. ekstra ind i budgettet til at fastholde vores høje service. 

Mere personale til børn og ældre

Med budgettet forbedrer vi normeringerne på vores dagtilbud og ældreområde. Vi fremrykker minimumsnormeringer på daginstitutionerne med et år, så vi har en fuld indfaset minimumsnormering allerede i 2024. Det betyder, at der kommer mere pædagogisk personale i vores daginstitutioner allerede fra næste år.

Foruden ekstra penge til daginstitutionerne, har vi også valgt at afsætte 2,5 mio. kr. årligt til plejehjemmene på ældreområdet. Vi ønsker at ansætte mere plejepersonale på vores plejehjem til at passe godt på vores ældre medborgere, der har slidt og slæbt for at opbygge det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af.

Udsatte skal også have råd til et smil

Et godt smil kan være den korteste vej til arbejde og derfor afsætter vi en halv mio. kr. til at indføre omsorgstandpleje til udsatte borgere. 

Mere rengøring på de store velfærdsområder

Vi skal tage ved lære af Corona og derfor opgraderer vi med 2,5 mio. kr. årligt til ekstra rengøring på vores store velfærdsområder i kommunen. Vi vil igangsætte et systematisk arbejde med at højne hygiejnestandarden på dagtilbuds- og skoleområdet samt ældreområdet. Det skal alt sammen føre til nedbringelse af medarbejdernes sygefravær og dermed flere ’varme’ hænder i vores dagtilbud, skoler og ældrepleje. 

Rødovre skal være en grønnere kommune

Rødovre er allerede i dag en foregangskommune på det grønne område. Tænk bare på hele vores affaldssortering, hvor vi er årevis foran andre kommuner, som står med en stor opgave foran sig. 

Men vi kan gøre endnu mere for at forbedre miljø og klima. Vi bliver nødt til at gøre mere for passe på den klode, som vi skal give videre til de kommende generationer. Derfor har Socialdemokratiet fået tilslutning til, at vi nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på klima og miljø. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med at opfylde vores ambitioner med at skabe miljømæssig bæredygtighed og udmønte verdensmålene, herunder udbredelse af biodiversitet. Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og andre interesserede.

Vi fremmer cyklismen i Rødovre

Et af de områder, hvor det virkelig kan betale sig at investere som samfund, er på cykelområdet. Det er en både miljøvenlig og sund transportform. Derfor har kommunalbestyrelsen (på foranledning af Socialdemokratiet) besluttet, at vi vil fremme cyklismen ved at invitere borgerne med til at lave en ambitiøs strategi. I budgetaftalen er der sat adskillige mio. kr. til at realisere cykelstrategien og bygge flere cykelstier i Rødovre. Vi afsætter 18 mio. kr. i 2022 og yderligere 8 mio. kr. i hver af årene 2023 og 2024 til flere cykelstier.

Langsigtede investeringer

Vores anlægsbudget for næste år er på knapt 133 mio. kr. Det dækker over en lang række velfærdsforbedringer.

Rødovre er kendt for at være en god velfærdskommune. Men vi kan på flere områder gøre det bedre, når det kommer til de fysiske rammer. Derfor fordobler vi puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger, så puljen til næste år er på 6 mio. kr. 

Rødovres børn skal have de bedst mulige rammer. Langt de fleste daginstitutioner er i god stand, men der er flere steder plads til forbedring. Derfor har vi lagt 3 x 5 mio. kr. ind i budgettet i de kommende år, som sikrer, at alle daginstitutioner bliver bragt op på et niveau, der matcher den høje standard, vi vil have i Rødovre som en moderne velfærdskommune. 

Når det kommer til renovering af bygninger og veje, skal vi være mere på forkant. I stedet for at vente med at renovere vores bygninger og veje til de virkelig trænger, skal vi tage renoveringerne up front. Det er sund fornuft, og det er både billigere for kommunen at renovere i tide, og det giver bedre rammer at være i. Vi har derfor aftalt, at vores investeringer og vedligehold skal tænkes langsigtet og klogt. Vi vil udvide budgethorisonten for vores investeringer udover de 4 år vi normalt planlægger med i dag.

Vi investerer fortsat i vores skoler og derfor har vi afsat yderligere 16,5 mio. kr. i de kommende år til ombygning og renovering på folkeskolerne. 

Konstruktivt og tillidsfuldt forhandlingsforløb

Jeg vil afslutningsvis gerne benytte lejligheden til at takke alle kommunalbestyrelsens partier for et virkelig godt, konstruktivt og tillidsfuldt forhandlingsforløb. Der er ingen tvivl om, at når vi fra politisk hold viser, at vi står skulder ved skulder, som vi fx har gjort under corona-tiden og vi arbejder sammen for Rødovres bedste, så inspirerer det vores lokalsamfund til at gøre det samme. Budgetaftalen er udtryk for dette sammenhold i kommunalbestyrelsen og det er jeg meget tilfreds med.

ET UDSNIT AF BUDGETAFTALENS PRIORITERINGER

Styrket velfærd og grønnere Rødovre

 • 2,52 mio. kr. årligt til fremrykket implementering af minimumsnormeringer på ældreområdet (plejehjem)
 • 1,68 mio. kr. i 2021 til fremrykket implementering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (3.360 mio. kr. i 2022, 1,68 mio. kr. i hhv. 2023 og 24) 
 • 2,5 mio. kr. årligt til ekstra rengøring og nedbringelse af sygefravær – fokus på hygiejne
 • 1,2 mio. kr. årligt til 2 nye profilskoler
 • 500.000 kr. årligt til yderligere tandpleje til udsatte borgere
 • 600.000 kr. årligt til implementering af klimalov og nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg om klima og miljø med inddragelse af lokalsamfund
 • 350.000 kr. i 2021 og 22 til fortsat opfyldelse af servicemål for byggesager
 • 500.000 kr. i 2021 til digitalisering af dagtilbudsområdet
 • 300.000 kr. til permanentgøre søndagsåbent på Rødovre Bibliotek
 • 200.000 kr. årligt til opgradering af Lokalhistorisk samling
 • 300.000 kr. årligt til fysisk kontrol af kommunale byggepladser

Fjernelse af effektiviseringer i budgetforslag

 • 650.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO
 • 200.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden
 • 300.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag
 • 40.000 kr. i 2021 (80.000 kr. i 2022, 23 og 24)til fjernelse af besparelse: Stigning af takster på musikskolen
 • 1,39 mio. kr. i 2021 til fjernelse af besparelse: Materialesamling på PUC – vi undersøger mulighed for en ny ordning fra 2022

Yderligere anlægsopgaver

 • Yderligere 16,5 mio. kr. over 3 år til skolehandlingsplanen
 • Yderligere 3 x 8 mio. kr. i 2022, 23 og 24 til cykelstrategi, langsigtet indsats
 • 1,495 mio. kr. i 2022 til Espevang, Bolængen – toilet/bad og køkken til 12 boliger
 • 315.000 kr. til sorteringsskraldespande i det offentlige rum
 • 2 x 1,3 mio. kr. i 2022 og 23 til legeplads, Stadionparken og Espelunden park
 • 1 mio. kr. i 2023 til stibelysning Harrestrup Å
 • 1,9 mio. kr. til Søtorp Børneinstitution, udearealer
 • 200.000 kr. til idrætsredskaber på skolerne